Foto 2
Foto 2
19-11-2011

Kort verslag Alg. Ledenvergadering van het Kon.Ned.Watersport Verbond.

Zaterdag jl. heeft Uw voorzitter de halfjaarlijkse najaarsvergadering van het Verbond bijgewoond.

Ongeveer 400 aanwezigen vertegenwoordigden ruim 100 aangesloten verenigingen ( exacte cijfers straks in het KNWV verslag ). Over het algemeen geen problemen, behalve, zie ook mijn verslag van de bijeenkomst van district Noord, over de contributie.

Het bestuur gaf twee alternatieven : een verhoging met € 0,50- (inflatie-volgend)  of een verhoging met € 2,-. Bij 0,50 moeten een aantal taken het loodje leggen, bij € 2,- kan alles verder gaan, zij het met moeite (ledental !!).

Dat begon met een verslag van de Controle Raad, die als mening, Niet als advies, gaf dat zij als commissiede voorkeur gaven aan de beperkte verhoging van € 0,50, gezien de algehele slechte economische toestand. Niet alleen ik, voelde dit als interne oppositie. Na afloop waren de meningen terzake verdeeld, duidlijk werd dat de CR het volste recht heeft zich zo op te stellen, of je het moet doen is vers twee.

De stemming daarna gaf aan hoe moeilijk dit onderwerp ligt, trouwens, de voorafgaande discussie eveneens, niet voor het eerst en, vrees ik, niet voor het laatst. Het € 2,- voorstel werd aangenomen met ong. 305 stemmen tegen, en ong. 360 stemmen voor.

Als men bedenkt dat de KWVLangweer 8 stemmen heeft, kan men concluderen dat dit geen erg ruime meerderheid is. Deze discussie zal ons nog herhaaldelijk van de verdere inhoud afhouden.

Voor het overige: zie straks het eigen verslag van het KNWV, sfeer was verder uitstekend, voor ondergetekende jammer dat net die dag buiten, ook in Friesland, de zon scheen, sluiting 15.45 uur.

J.M.Alma

vz. KWV Langweer

 

20-10-2011

Verslag districtsvergadering, distr. Noord – KNWV.

Haren. De bestuursleden Alma en Hansen hebben de districtsvergadering , distr. Noord – KNWV, bijgewoond. Bijeenkomst vond plaats te Haren, bij de WV De twee Provincien (WV-DTP).

Een riante vereniging : meer dan 1000 leden , die meer dan € 100- contributie betalen .

Beneden een eigen , verpachte , horeca gelegenheid . Boven een vergaderzaal , voor mij bereikbaar met een keurige traplift .

De vergadering , weer soepel geleid door de vice Vz. KNWV , ons lid Bert Kuijper , tevens vz . distr. Noord, was goed bezocht , informatief , maar als altijd : het voornaamste punt was de contributie .

De bij het KNWV aangesloten verenigingen zijn uiterst divers , naast een club als WVDTP , zijn er kleine, soms losse verbanden , die niet veel voeling met het KNWV hebben .

Dat de belangenbehartiging ons allen ten goede komt , blijft een moeilijke boodschap .

De probleemclubs gingen zich beraden ( zie verslag ALV-KNWV ) . Na de pauze een informatief verhaal over WV-DTP.

Voor verslag : J.M.Alma

Sluiting 22.30

Wist U wat een waterplaats is? De WV-DTP kent walplaatsen en waterplaatsen .

Uw voorzitter waagde het te vragen, antwoord: dat is een ligplaats

voor boten in het water, vandaar ook walplaatsen. Algehele hilariteit, maar volgens mij wist 3/4 het niet.

 

5-11-2011

ALV-KWV Langweer

Voorzitter Alma mocht maar liefst 45 a 50 leden welkom heten, die zo te bemerken een vrolijke middag hebben gehad. De vergadering luisterde staande naar enige woorden ter herdenking van Dirk van de Leij, 10 dagen tevoren overleden.

Dirk heeft veel voor de KWVL gedaan en betekend. Daarna werd de reguliere agenda afgewerkt.

De bestuursleden Hengst en Hansen, de havencommissie binnen het bestuur, konden weer melden wat er allemaal in en aan de haven is verbeterd. Ook havenmeester Marcel kreeg applaus voor het vele verzette werk.

Jan IJben, ons nieuwe bestuurslid (wedstrijd)zeilen kon melden dat ook dit jaar weer ettelijke wedstrijden hebben plaats gevonden en zijn afgewerkt. Onze hulp bij de SKS-IFKS ontmoeting in april is ook nieuwe, mooie aanvulling.

Bestuurslid Pieter Buddingh’ kon melden dat het roeien langzaam maar zeker aan populariteit wint, samen met (dorps)havenmeester Minke Adema hopen wij ook het sloeproeien tot een vast, en nationnaal bekend en gewaardeerd, programmapunt te

maken.

Penningmeester Sipke Brinksma nam ons aan de hand voor de begroting, en ook hij kreeg de handen op elkaar voor het verzette werk.

Het KNWV, ons aller belangenbehartiger, wil de contributie verhogen van €17 naar € 19 -. (zie verslagen distr. Noord en ALV-KNWV)

Ondergetekende vertelde daarna over de ideeen in het bestuur inzake trekkershutten. Een rustige, plezierige, aanwinst voor kleine recreatie in Skarsterlan, vooral fietsers, maar ook voor onze leden, die gasten over hebben en daarmee

dagtochten willen maken.

Ons lid Wilfried Banning kent deze hutten uit Oudega (W), camping De Bearshoeke, en verklaarde zich enthousiast. Erelid Reinhard Mulder bedankte namens alle aanwezigen het bestuur voor de inzet het afgelopen jaar.

Sluiting: 15.30 uur

Noot: om de vergaderingen nog aantrekkelijker te maken, hoopt het bestuur volgend jaar april, voorjaarsvergadering, na afloop een lezing, instructieve film oid. te organiseren, vanzelfsprekend: de kosten worden bewaakt.

Voor verslag: J.M.Alma

 

19 mei 2010

ALV-KNWV 19-05-2010

De bestuursleden Alma en Hansen hebben de voorjaarsvergadering van het KNWV bijgewoond, woensdag 19/05 jl..

Welnu, als een grote zaal betekent: moeilijkheden, dan werden die kennelijk niet verwacht: de vergaderzaal was half zo groot als enige jaren geleden, bij de toen spelende problemen.

Een niet al te groot aantal afgevaardigden hadden, samen met het bestuur, niet meer dan 5 kwartier nodig voor een bescheiden agenda.

Het voornaamste probleem betreft de financiële problematiek voor de middellange en lange termijn.

Voor de korte termijn is er een tijdelijke toezegging / sponsoring, aldus geen probleem voor de nabije toekomst.

Op langere termijn blijft het beeld: een langzaam teruglopend aantal leden, steeds meer eisen aan vereniging en bureau, en dus zullen er op middellang termijn keuzes moeten worden gemaakt.

De controleraad gaf reeds enige schoten voor de boeg inzake de belabberde financiële situatie.

Verder geen schokkende zaken.

met groet , JM Alma , vz. KWV Langweer

 

24 april 2010

Korte aantekeningen inzake de Alv -KWV Langweer.

Ruim 20 leden namen de moeite zich naar de sportkantine van Langweer te bewegen, om een reguliere Alg.Ledenvergadering bij te wonen.

Het feit dat wij niet in onze roeiloods terecht kunnen is jammer maar ook verblijdend: de loods ligt vol met roeiboten en een enkel ander gerei, en dat is natuurlijk de wezenlijke bedoeling van de loods.

Na de leden welkom te hebben geheten, en speciaal de ereleden Tineke vd Leij en Reinhard Mulder, leverde meteen het tweede ag.pnt discussie op.

Hier kan kort vermeld worden dat nav. de notulen van 31/10/2009 de Heer Van Rhijn nog eens refereerde aan het niet-vermelden van Cees en Ellen de Vries in het boek van Albert van Keimpema.

De voorzitter gaf nog eens de visie van het bestuur terzake, waarna de Heer Van Rhijn aangaf gaarne genotuleerd te willen zien dat naar zijn mening het bestuur de gekwetstheid van Cees en Ellen niet heeft aangevoeld en in zijn ogen

heeft het bestuur inadequaat en onvoldoende deze zaak behandeld.

De overige leden nemen kennis van deze discussie. Het blijft allemaal jammer, maar voor het bestuur is de discussie nu definitief gesloten.

Het jaarverslag, nog grotendeels het werk van Tineke vd Leij, werd goedgekeurd.

De kascommissie had alleen maar waarderende woorden voor het gevoerde financiele beleid, en penn.mr. Sipke Brinksma werd onder applaus gedecharcheerd.

De Heren Puik en IJben zijn, met dank van het bestuur, bereid ook volgend jaar als kascommissie te willen fungeren.

Contributie: het voorstel was louter de inflatiecorrectie toe te passen.

Uit de vergadering komt de suggestie het bedrag meteen te verhogen naar € 25,00, een rond bedrag, en dan kan het onderwerp volgend jaar achterwege blijven.

Na enig overleg gaan bestuur en aanwezige leden accoord.

Bestuursverkiezing : de heren Hengst en Spijkerman worden herkozen.

Hierbij wordt wel aangegeven dat voor Jos Spijkerman een opvolger wordt gezocht, gezien zowel zijn werk als zijn internationale aktiviteiten voor de zeilsport.

Het bestuur zal hem node (moeten) laten gaan, kandidaten (liefst uit de wedstrijdzeilerij en passend binnen de geest van het bestuur) worden opgeroepen zich te melden.

Nieuws afdelingen: uit de afdelingen zeilen, haven en roeien worden enige mededelingen gedaan.

Speciale vermelding voor de bestratingswerkzaamheden van de heren Poelman en havenmeester Ferdinands, aan beide kanten van de haven zijn de paden weer goed beloopbaar: veel dank uit de vergadering.

Ook het roeien vertoont een gestaag stijgende lijn.

Ook ons lid Harry Buurmann zelf, aan wie wij de beplanting langs de hekken hebben te danken, heeft met ons geconstateerd dat de Hedera nog niet erg aanslaat. Hij doet zijn best ter verbetering.

De voorzitter sluit onder dankzegging de bijeenkomst om 17.15 uur .

 

31-10-2009

Kort verslag Alg.Ledenverg.KWV Langweer

In een goed gevulde “Drie Zwaantjes”, 150 jaar geleden de plaats van oprichting van onze vereniging, vond onze najaarsvergadering plaats, welke vooral in het teken stond van het afscheid van Tineke van der Leij. Onder de, gelukkig talrijke, aanwezigen wil de voorzitter speciaal de ereleden Dirk Zandstra (fijn dat je er weer bij was, Dirk) en Reinhard Mulder welkom heten. Erelid Dirk van der Leij moet helaas wegens zijn gezondheid verstek laten gaan.

In de naj.verg. behandelen we de wederwaardigheden van het afgelopen seizoen en de begrotin, in de voorjaarsvergadering de plannen en de rekening van het afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar stond in het teken van het lustrum, bescheiden gevierd, de kosten zijn in de hand gehouden, er is een boekpresentatie geweest, lustrumwedstrijden, en thans de afsluiting.

Na de gewone punten mocht penn.meester Sipke Brinksma zijn begroting toelichten , welke daarna algehele goedkeuring kreeg van de voltallige vergadering.

Hierna ging Pieter Buddingh’in op het afgelopen zeilseizoen, mede namens de helaas afwezige Jos Spijkerman, nog altijd onze grote man voor de wedstrijdorganisatie.

Johan Hengst mocht toelichten hoe het op de haven gaat, wat er is geinvesteerd en wat ons nog te wachten staat.

Daarna het grote moment voor Tineke: met groot applaus stemde de gehele vergadering in met haar benoeming tot erelid van de KWVL.

Zij kreeg het bijbehorende speldje, met een enkel woord, aangezien met haar was afgesproken dat de echte toespraak tijdens de receptie zou plaats vinden.

Dankwoorden : hierna zijn er , gelukkig wederom , weer dankwoorden voor Carin Rouwé en haar ploeg, weer was er een seizoen geslaagd jeugdzeilen : bloemen en een boekenbon. Natuurlijk ook veel dank voor de lustrumcommissie, waarderende woorden en eveneens bloemen en een boekenbon.

De vergadering wordt daarna vervolgd met een exposé van Mevrouw Gonneke Mulder, die voor de vereniging het archief onder handen heeft genomen. Zij heeft enige treffende anecdotes tevoorschijn getoverd en weet ons er informatief en onderhoudend deelgenoot van te maken. Ook voor haar bloemen en een boekenbon.

Hierna ging ondergetekende nog eens in op de boekpresentatie: alom lof voor het boekwerk en dus voor Albert Van Keimpema, de schrijver, met maar één kritiekpunt, het vrijwel ontbreken van enigerlei vermelding van het havenmeesterschap van Cees en Ellen de Vries.

De voorzitter lichtte nog eens toe dat de ALV van 22/6/2008 een eigen lustrumboek had afgestemd, waarna de zaken anders zijn gelopen dan het bestuur had gewild.

De vergadering accepteerde deze uitleg. Hierna werd de officiële vergadering gesloten.

Tijdens de receptie werd Tineke toegesproken door de voorzitter, die vele zaken kon memoreren.

Twee items: allereerst, er is nu een einde gekomen aan 150 jaar VD Leij in het bestuur, ook al is het aangetrouwd, de naam stond er, en Tineke stond er, en voor haar werk.

Daarbij was Tineke natuurlijk altijd al steun en toeverlaat voor haar man Dirk, meer dan 30 jaar bestuurslid (en ook een terecht erelid), zodat het huidige bestuur wel eens sprak van het 50-jarig bestuurslidmaatschap van Tineke.

Cf. haar wens kreeg Tineke een geldbedrag, een karaf en als extra een fraaie oorkonde, welke thans ingelijst aan de muur hangt.

De receptie verliep genoegelijk, voor herhaling vatbaar,

J.Michiel Alma

Vz. KWV Langweer

 

11-04-2009:

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009

Uitnodiging voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009

Op Zaterdag 11 April 2009 in ons nieuwe Loodsje op de verenigingshaven

Aanvang 14:00 uur

Agenda:

 • Opening.
 • Mededelingen en ingekomen stukken.
 • Notulen van de najaarsvergadering op 8 november 2008.
 • Jaarverslag 2008.
 • Financiële stukken
  • vereniging / zeil afdeling
  • havenafdeling
  • roeiafdeling
 • Verslag kascommissie (de heren lJben en Puijk met als vaste reserve de heer ten Cate)
 • Verkiezing nieuw lid kascommissie
 • Vaststellen contributie 2009
 • Bestuursverkiezing :

  Aftredend en herkiesbaar de. heer S. Brinksma. Tegenkandidaten kunnen tot 5 dagen voor de vergadering, vergezeld van 10 namen en handtekeningen van leden bij het secretariaat worden ingediend.

 • Nieuws afdeling zeilen
 • Nieuws afdeling roeien
 • Nieuws afdeling haven
 • Verslag Jubileum Commissie
 • Rondvraag
 • w.v.t.t.k.
 • Sluiting.