Foto 2
Foto 2
31-10-2009

KORT VERSLAG ALG.LEDENVERG.KWV LANGWEER

In een goed gevulde “Drie Zwaantjes”, 150 jaar geleden de plaats van oprichting van onze vereniging, vond onze najaarsvergadering plaats, welke vooral in het teken stond van het afscheid van Tineke van der Leij. Onder de, gelukkig talrijke, aanwezigen wil de voorzitter speciaal de ereleden Dirk Zandstra (fijn dat je er weer bij was, Dirk) en Reinhard Mulder welkom heten. Erelid Dirk van der Leij moet helaas wegens zijn gezondheid verstek laten gaan.

In de naj.verg. behandelen we de wederwaardigheden van het afgelopen seizoen en de begrotin, in de voorjaarsvergadering de plannen en de rekening van het afgelopen jaar.
Het afgelopen jaar stond in het teken van het lustrum, bescheiden gevierd, de kosten zijn in de hand gehouden, er is een boekpresentatie geweest, lustrumwedstrijden, en thans de afsluiting.

Na de gewone punten mocht penn.meester Sipke Brinksma zijn begroting toelichten , welke daarna algehele goedkeuring kreeg van de voltallige vergadering.
Hierna ging Pieter Buddingh’in op het afgelopen zeilseizoen, mede namens de helaas afwezige Jos Spijkerman, nog altijd onze grote man voor de wedstrijdorganisatie.
Johan Hengst mocht toelichten hoe het op de haven gaat, wat er is geinvesteerd en wat ons nog te wachten staat.

Daarna het grote moment voor Tineke: met groot applaus stemde de gehele vergadering in met haar benoeming tot erelid van de KWVL.
Zij kreeg het bijbehorende speldje, met een enkel woord, aangezien met haar was afgesproken dat de echte toespraak tijdens de receptie zou plaats vinden.

Dankwoorden : hierna zijn er , gelukkig wederom , weer dankwoorden voor Carin Rouwé en haar ploeg, weer was er een seizoen geslaagd jeugdzeilen : bloemen en een boekenbon. Natuurlijk ook veel dank voor de lustrumcommissie, waarderende woorden en eveneens bloemen en een boekenbon.

De vergadering wordt daarna vervolgd met een exposé van Mevrouw Gonneke Mulder, die voor de vereniging het archief onder handen heeft genomen. Zij heeft enige treffende anecdotes tevoorschijn getoverd en weet ons er informatief en onderhoudend deelgenoot van te maken. Ook voor haar bloemen en een boekenbon.

Hierna ging ondergetekende nog eens in op de boekpresentatie: alom lof voor het boekwerk en dus voor Albert Van Keimpema, de schrijver, met maar één kritiekpunt, het vrijwel ontbreken van enigerlei vermelding van het havenmeesterschap van Cees en Ellen de Vries.
De voorzitter lichtte nog eens toe dat de ALV van 22/6/2008 een eigen lustrumboek had afgestemd, waarna de zaken anders zijn gelopen dan het bestuur had gewild.
De vergadering accepteerde deze uitleg. Hierna werd de officiële vergadering gesloten.

Tijdens de receptie werd Tineke toegesproken door de voorzitter, die vele zaken kon memoreren.
Twee items: allereerst, er is nu een einde gekomen aan 150 jaar VD Leij in het bestuur, ook al is het aangetrouwd, de naam stond er, en Tineke stond er, en voor haar werk.
Daarbij was Tineke natuurlijk altijd al steun en toeverlaat voor haar man Dirk, meer dan 30 jaar bestuurslid (en ook een terecht erelid), zodat het huidige bestuur wel eens sprak van het 50-jarig bestuurslidmaatschap van Tineke.
Cf. haar wens kreeg Tineke een geldbedrag, een karaf en als extra een fraaie oorkonde, welke thans ingelijst aan de muur hangt.

De receptie verliep genoegelijk, voor herhaling vatbaar,

J.Michiel Alma
Vz. KWV Langweer

 

11-04-2009:

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009

Uitnodiging voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009

Op Zaterdag 11 April 2009 in ons nieuwe Loodsje op de verenigingshaven
Aanvang 14:00 uur

Agenda:

 • Opening.
 • Mededelingen en ingekomen stukken.
 • Notulen van de najaarsvergadering op 8 november 2008.
 • Jaarverslag 2008.
 • Financiële stukken
  • vereniging / zeil afdeling
  • havenafdeling
  • roeiafdeling
 • Verslag kascommissie (de heren lJben en Puijk met als vaste reserve de heer ten Cate)
 • Verkiezing nieuw lid kascommissie
 • Vaststellen contributie 2009
 • Bestuursverkiezing :
  Aftredend en herkiesbaar de. heer S. Brinksma. Tegenkandidaten kunnen tot 5 dagen voor de vergadering, vergezeld van 10 namen en handtekeningen van leden bij het secretariaat worden ingediend.
 • Nieuws afdeling zeilen
 • Nieuws afdeling roeien
 • Nieuws afdeling haven
 • Verslag Jubileum Commissie
 • Rondvraag
 • w.v.t.t.k.
 • Sluiting.