Foto 2
Foto 2
19 mei 2010

ALV-KNWV

De bestuursleden Alma en Hansen hebben de voorjaarsvergadering van het KNWV bijgewoond, woensdag 19/05 jl..
Welnu, als een grote zaal betekent: moeilijkheden, dan werden die kennelijk niet verwacht: de vergaderzaal was half zo groot als enige jaren geleden, bij de toen spelende problemen.
Een niet al te groot aantal afgevaardigden hadden, samen met het bestuur, niet meer dan 5 kwartier nodig voor een bescheiden agenda.
Het voornaamste probleem betreft de financiële problematiek voor de middellange en lange termijn.
Voor de korte termijn is er een tijdelijke toezegging / sponsoring, aldus geen probleem voor de nabije toekomst.
Op langere termijn blijft het beeld: een langzaam teruglopend aantal leden, steeds meer eisen aan vereniging en bureau, en dus zullen er op middellang termijn keuzes moeten worden gemaakt.
De controleraad gaf reeds enige schoten voor de boeg inzake de belabberde financiële situatie.
Verder geen schokkende zaken.

met groet , JM Alma , vz. KWV Langweer

 

24 april 2010

KORTE AANTEKENINGEN INZAKE DE ALV -KWV LANGWEER.

Ruim 20 leden namen de moeite zich naar de sportkantine van Langweer te bewegen, om een reguliere Alg.Ledenvergadering bij te wonen.
Het feit dat wij niet in onze roeiloods terecht kunnen is jammer maar ook verblijdend: de loods ligt vol met roeiboten en een enkel ander gerei, en dat is natuurlijk de wezenlijke bedoeling van de loods.

Na de leden welkom te hebben geheten, en speciaal de ereleden Tineke vd Leij en Reinhard Mulder, leverde meteen het tweede ag.pnt discussie op.

Hier kan kort vermeld worden dat nav. de notulen van 31/10/2009 de Heer Van Rhijn nog eens refereerde aan het niet-vermelden van Cees en Ellen de Vries in het boek van Albert van Keimpema.
De voorzitter gaf nog eens de visie van het bestuur terzake, waarna de Heer Van Rhijn aangaf gaarne genotuleerd te willen zien dat naar zijn mening het bestuur de gekwetstheid van Cees en Ellen niet heeft aangevoeld en in zijn ogen
heeft het bestuur inadequaat en onvoldoende deze zaak behandeld.

De overige leden nemen kennis van deze discussie. Het blijft allemaal jammer, maar voor het bestuur is de discussie nu definitief gesloten.

Het jaarverslag, nog grotendeels het werk van Tineke vd Leij, werd goedgekeurd.

De kascommissie had alleen maar waarderende woorden voor het gevoerde financiele beleid, en penn.mr. Sipke Brinksma werd onder applaus gedecharcheerd.
De Heren Puik en IJben zijn, met dank van het bestuur, bereid ook volgend jaar als kascommissie te willen fungeren.

Contributie: het voorstel was louter de inflatiecorrectie toe te passen.
Uit de vergadering komt de suggestie het bedrag meteen te verhogen naar € 25,00, een rond bedrag, en dan kan het onderwerp volgend jaar achterwege blijven.
Na enig overleg gaan bestuur en aanwezige leden accoord.

Bestuursverkiezing : de heren Hengst en Spijkerman worden herkozen.
Hierbij wordt wel aangegeven dat voor Jos Spijkerman een opvolger wordt gezocht, gezien zowel zijn werk als zijn internationale aktiviteiten voor de zeilsport.
Het bestuur zal hem node (moeten) laten gaan, kandidaten (liefst uit de wedstrijdzeilerij en passend binnen de geest van het bestuur) worden opgeroepen zich te melden.

Nieuws afdelingen: uit de afdelingen zeilen, haven en roeien worden enige mededelingen gedaan.
Speciale vermelding voor de bestratingswerkzaamheden van de heren Poelman en havenmeester Ferdinands, aan beide kanten van de haven zijn de paden weer goed beloopbaar: veel dank uit de vergadering.
Ook het roeien vertoont een gestaag stijgende lijn.
Ook ons lid Harry Buurmann zelf, aan wie wij de beplanting langs de hekken hebben te danken, heeft met ons geconstateerd dat de Hedera nog niet erg aanslaat. Hij doet zijn best ter verbetering.

De voorzitter sluit onder dankzegging de bijeenkomst om 17.15 uur .