Foto 2
Foto 2
19-11-2011

KORT VERSLAG ALG. LEDENVERGADERING VAN HET KON.NED.WATERSPORT VERBOND.

Zaterdag jl. heeft Uw voorzitter de halfjaarlijkse najaarsvergadering van het Verbond bijgewoond.
Ongeveer 400 aanwezigen vertegenwoordigden ruim 100 aangesloten verenigingen ( exacte cijfers straks in het KNWV verslag ). Over het algemeen geen problemen, behalve, zie ook mijn verslag van de bijeenkomst van district Noord, over de contributie.
Het bestuur gaf twee alternatieven : een verhoging met € 0,50- (inflatie-volgend)  of een verhoging met € 2,-. Bij 0,50 moeten een aantal taken het loodje leggen, bij € 2,- kan alles verder gaan, zij het met moeite (ledental !!).
Dat begon met een verslag van de Controle Raad, die als mening, Niet als advies, gaf dat zij als commissiede voorkeur gaven aan de beperkte verhoging van € 0,50, gezien de algehele slechte economische toestand. Niet alleen ik, voelde dit als interne oppositie. Na afloop waren de meningen terzake verdeeld, duidlijk werd dat de CR het volste recht heeft zich zo op te stellen, of je het moet doen is vers twee.
De stemming daarna gaf aan hoe moeilijk dit onderwerp ligt, trouwens, de voorafgaande discussie eveneens, niet voor het eerst en, vrees ik, niet voor het laatst. Het € 2,- voorstel werd aangenomen met ong. 305 stemmen tegen, en ong. 360 stemmen voor.
Als men bedenkt dat de KWVLangweer 8 stemmen heeft, kan men concluderen dat dit geen erg ruime meerderheid is. Deze discussie zal ons nog herhaaldelijk van de verdere inhoud afhouden.
Voor het overige: zie straks het eigen verslag van het KNWV, sfeer was verder uitstekend, voor ondergetekende jammer dat net die dag buiten, ook in Friesland, de zon scheen, sluiting 15.45 uur.

J.M.Alma
vz. KWV Langweer

 

20-10-2011

VERSLAG DISTRICTSVERGADERING, DISTR. NOORD – KNWV.

Haren. De bestuursleden Alma en Hansen hebben de districtsvergadering , distr. Noord – KNWV, bijgewoond. Bijeenkomst vond plaats te Haren, bij de WV De twee Provincien (WV-DTP).
Een riante vereniging : meer dan 1000 leden , die meer dan € 100- contributie betalen .
Beneden een eigen , verpachte , horeca gelegenheid . Boven een vergaderzaal , voor mij bereikbaar met een keurige traplift .
De vergadering , weer soepel geleid door de vice Vz. KNWV , ons lid Bert Kuijper , tevens vz . distr. Noord, was goed bezocht , informatief , maar als altijd : het voornaamste punt was de contributie .
De bij het KNWV aangesloten verenigingen zijn uiterst divers , naast een club als WVDTP , zijn er kleine, soms losse verbanden , die niet veel voeling met het KNWV hebben .
Dat de belangenbehartiging ons allen ten goede komt , blijft een moeilijke boodschap .
De probleemclubs gingen zich beraden ( zie verslag ALV-KNWV ) . Na de pauze een informatief verhaal over WV-DTP.

Voor verslag : J.M.Alma

Sluiting 22.30

Wist U wat een waterplaats is? De WV-DTP kent walplaatsen en waterplaatsen .
Uw voorzitter waagde het te vragen, antwoord: dat is een ligplaats
voor boten in het water, vandaar ook walplaatsen. Algehele hilariteit, maar volgens mij wist 3/4 het niet.

 

5-11-2011

ALV-KWV LANGWEER

Voorzitter Alma mocht maar liefst 45 a 50 leden welkom heten, die zo te bemerken een vrolijke middag hebben gehad. De vergadering luisterde staande naar enige woorden ter herdenking van Dirk van de Leij, 10 dagen tevoren overleden.
Dirk heeft veel voor de KWVL gedaan en betekend. Daarna werd de reguliere agenda afgewerkt.
De bestuursleden Hengst en Hansen, de havencommissie binnen het bestuur, konden weer melden wat er allemaal in en aan de haven is verbeterd. Ook havenmeester Marcel kreeg applaus voor het vele verzette werk.
Jan IJben, ons nieuwe bestuurslid (wedstrijd)zeilen kon melden dat ook dit jaar weer ettelijke wedstrijden hebben plaats gevonden en zijn afgewerkt. Onze hulp bij de SKS-IFKS ontmoeting in april is ook nieuwe, mooie aanvulling.
Bestuurslid Pieter Buddingh’ kon melden dat het roeien langzaam maar zeker aan populariteit wint, samen met (dorps)havenmeester Minke Adema hopen wij ook het sloeproeien tot een vast, en nationnaal bekend en gewaardeerd, programmapunt te

maken.
Penningmeester Sipke Brinksma nam ons aan de hand voor de begroting, en ook hij kreeg de handen op elkaar voor het verzette werk.
Het KNWV, ons aller belangenbehartiger, wil de contributie verhogen van €17 naar € 19 -. (zie verslagen distr. Noord en ALV-KNWV)

Ondergetekende vertelde daarna over de ideeen in het bestuur inzake trekkershutten. Een rustige, plezierige, aanwinst voor kleine recreatie in Skarsterlan, vooral fietsers, maar ook voor onze leden, die gasten over hebben en daarmee

dagtochten willen maken.
Ons lid Wilfried Banning kent deze hutten uit Oudega (W), camping De Bearshoeke, en verklaarde zich enthousiast. Erelid Reinhard Mulder bedankte namens alle aanwezigen het bestuur voor de inzet het afgelopen jaar.

Sluiting: 15.30 uur

Noot: om de vergaderingen nog aantrekkelijker te maken, hoopt het bestuur volgend jaar april, voorjaarsvergadering, na afloop een lezing, instructieve film oid. te organiseren, vanzelfsprekend: de kosten worden bewaakt.

Voor verslag: J.M.Alma