Foto 2
Foto 2

Verslag AVL KWVL 3-11-2012

Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Koninklijke Watersport Vereniging Langweer
gehouden op 3 november 2012.

Ruim 50 leden gven van hun belangstelling blijk door deze najaars-ALV bij te wonen, èn gaven daarmee blijk van hun enthousiasme voor onze vereniging.
Het gaat goed, en toch 50 mensen (dat is veel als het goed gaat), het bestuur was en is blij met Uw aanwezigheid.
Ook de drie nog in leven zijnde (zie hierna) ereleden: mr. Reinhard Mulder , Mevrouw Tineke van der Leij en de Heer Jos Spijkerman, waren aanwezig.
De vergadering begon met een gedenken van Dirk Foeke Zandstra, sinds 1994 erelid, en daarvoor meer dan 30 jaar bestuurslid.
Dirk overleed in oktober dit jaar, op 91 jarige leeftijd.
Een markant man, met ere in onze annalen vermeld. De vergadering nam enige ogenblikken stilte in acht.
Daarna werd de begroting zonder enig commentaar op € 26,= vastgesteld, € 19,= voor het KNWV, en € 6,= voor de KWVL .
Het enige punt dat voor enige discussie zorgde, betreft het plan voor zonnepanelen op het dak van de loods.
Het bestuur orienteert zich, nog niet alle (financiele) gegevens zijn bekend.
Het bestuur heeft in grote meerderheid besloten geen € 1.500,= uit te trekken voor een bestemmigsplanwijziging voor trekkershutten op het noordelijke grasveldje.
Bij de voorzitter blijft dit idee aanwezig.
De vergadering kon om 1600 uur worden gesloten, waarna een keurige verzorging volgde van de nieuwe beheerder van de Hoekstien, de Heer Piet Roffel en echtgenote.

drs. J.Michiel Alma, vz. KWVL

 

12 mei 2012

ALV van het Verbond

Een korte, 2 uur, ALV, aangezien de kou in de ingelaste vergadering van 12 mei uit de lucht was gehaald. Die kou bestond uit het bericht dat bij topsport ineens een tekort van 5 ton (€ 500.000) was ontdekt, einde vorig jaar, begin dit jaar. In die ingelaste vergadering kreeg het bestuur, waarvoor dit ook een onplezierige verrassing was, met 600 tegen 100 stemmen het volle vertrouwen van de vergadering. Gegevens verder op de website. De controlecommissie heeft nadere aanbevelingen gedaan, om te zorgen dat er een rapportagesysteem komt, dat dit soort verrassingen moet uitsluiten c/q veel eerder moet singnaleren. Op de ALV van 21 mei werd hogstens wat teruggeblikt, maar verder geen grootse beslissingen genomen. Er hoefde niet gestemd te worden.

Groet, Michiel Alma
vz. KWV Langweer

 

20 april 2012

Verslag ALV 31 maart 2012

Zaterdag 31/3 kwamen ong. 40 leden bij elkaar voor de ALV van de KWV Langweer. Minder mensen dan vorig jaar, terwijl het niet eens zulk mooi weer was. Eigenlijk valt er over de vergadering niet zo veel te melden, behalve het afscheid van Pieter Buddingh’ en Zwanet Tichem. Pieter heeft de vereniging 12 jaar gediend en bijgestaan als wedstrijdman en later als roeicoordinator. ‘Zwaner “slechts” 3 jaar, maar dat wel in de altijd zware en soms ondankbare functie van secretaris. Het bestuur is blij in Esther van der Bunt, ook Langweerster, een veelbelovende opvolgster te hebben gevonden. Het jaarverslag, meteen het laatste van de hand van Zwanet, werd goedgekeurd. Ook de rekening over 2011 werd onder applaus voor penningmeester Sipke Brinksma goedgekeurd, met de dank van het bestuur voor de kascommissie, de Heren Puijk en Siebenga. Het bestuur kon worden gedechargeerd.

De Heer Oldewarris toonde zich bereid om de KWVL te vertegenwoordigen op 4 april, bij de voorlichting over de winterrustgebieden, een uitvloeisel van Natura 2000, zie hier. Het bestuur had die datum kunnen bepalen voor een afscheidsdiner voor en met de vertrekkende bestuursleden. Dankzij mevrouw Mulder kon de vz. aan de vergadering de penning laten zien, verleend aan de vereniging bij het 50-jarig bestaan.
Het Fries Scheepvaart Museum heeft belangstelling voor de munt, de vergadering accordeerde een bruikleen in die richting.
Ook havenmeester Marcel Ferdinands werd door velen bedankt voor zijn (en Geartsjes) inzet in 2011.

Teleurstellend is de mededeling dat het Watersportverbond (KNWV) eind vorig jaar plotseling werd geconfronteerd met een tekort van 500.000 euro, bij de sectie topsport. Het Verbond zet alle zeilen bij deze tegenvaller zonder contributieverhoging te verwerken. Teleurgesteld moets de voorzitter mededelen dat van het project trekkershutten voorlasnog niets terecht komt. De planschaderegeling kost ons te veel.

Om 15:30 uur kon de vz. de vergadering sluiting, waarna een genoegelijk samenzijn, prima verzorgd door mevrouw en mijnheer Brinksma (Pieter en Ulkje).

NB > ons erelid de heer Mulder was als altijd aanwezig, later ook mevrouw Van Der Leij. Ons erelid Durk Zandstra verblijft in Doniahiem , alddar regelmatig bezocht door ondergetekende en Johan Hansen.

varensgroet, Michiel Alma, voorzitter KWVL