Foto 2
Foto 2

In 2012 heeft het Regioteam Fryslân weer de nodige acties ondernomen om de belangen voor de
watersporters in deze regio goed te behartigen. Het regioteam bestond uit Jan Sikma
(regiovertegenwoordiger), Jan de Jong, Johan Woudstra, Anne van der Meer. Eddie Huisman en
Lieuwe Blanksma. Rink Broers adviseert in voorkomende gevallen het regioteam.
Vanuit het kantoor wordt het regioteam ondersteund door districtsconsulent Louise Polet.

Contacten met verenigingen

In 2012 hebben we weer met een aantal vereniging gesproken. Een aantal verenigingen heeft onze
stand op Boot Holland bezocht. We hebben bestuurders bezocht, zijn op ledenvergaderingen
aanwezig geweest en hebben bestuurders gesproken op onze regio-en of districtsbijeenkomsten. De
contacten blijken voor beide partijen waardevol. De vereniging krijgt de nodige informatie en
ondersteuning en het Watersportverbond weet wat er leeft onder de verenigingen. Met deze informatie
kunnen we steeds beter onze activiteiten op de wensen van de leden afstemmen.

Friese Meren Project (FMP)

Er is een start gemaakt met de uitbreiding van de Johan Frisosluis te Stavoren. De werkzaamheden
werden in december stilgelegd in verband met vervuilde grond. Inmiddels zijn de werkzaamheden
hervat. De sluis zal in de zomer 2013 gereed zijn.
De grondaankopen ten behoeve van de aanleg van de Noordelijke 11-stedenroute zijn gestaag
doorgegaan. De verwachting is dat deze route in 2013 gereed is.
Ook werden de werkzaamheden aan het Polderhoofdkanaal hervat, deze zijn echter in december
wederom stilgelegd.
Het regioteam is bij het Fries Meren Project betrokken door middel van deelname in de Stuurgroep.
Hierdoor kunnen we de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig onze inbreng leveren.
Natura 2000

De beheerplannen van de Groote Wielen en De Deelen zijn vastgesteld.
De opstelling van het conceptbeheerplan Alde Feanen is vertraagd door onduidelijkheid over financiën
en de stikstofaanpak.
In het Merengebied hebben wij aan ons standpunt over het afsluiten van gebieden vastgehouden.
Afsluiten van wateren is niet meer aan de orde is, maar er zullen wel een aantal winterrustgebieden
worden ingesteld. De exacte locaties worden nog bepaald. In deze gebieden zal de rust, op basis van
vrijwilligheid, worden bewaard. Hiervoor wordt een zogenaamde Gedragscode opgesteld. De
besprekingen hierover zijn nog gaande. Wij blijven de belangen van onze verenigingen en hun leden,
die in dit gebied watersporten, verdedigen.
Watervisie Noord Oost Fryslân

Het regioteam is benaderd door de provincie Fryslân voor ondersteuning bij het opstellen van een
waterrecreatieplan Noord Oost Fryslân. Het doel hiervan is het versterken van de (water)recreatie in
het betreffende gebied. Vanuit het regioteam zijn de nodige ideeën en suggesties aangedragen.

Bezoeken gemeenten

In 2012 hebben leden van het regioteam een aantal gemeenten persoonlijk bezocht. De bedoeling
hiervan is om het Watersportverbond en de werkzaamheden van het regioteam bij de bestuurders
onder de aandacht te brengen. Wij hopen dat daardoor de gemeente bij het maken van plannen en
dergelijke in een vroeg stadium het Watersportverbond informeert en waar nodig betrekt bij de
ontwikkeling van bijvoorbeeld watersportvoorzieningen. De ervaringen bij onder andere de gemeente
Smallingerland en de gemeente Leeuwarden zijn positief te noemen.

Heeft u opmerkingen, aanvullingen, of knelpunten waar we nog geen aandacht aan schenken, laat het
ons weten! U kunt hiervoor een mail sturen naar louise.polet@watersportverbond.nl, dan wordt
gezorgd dat uw reactie onder de aandacht wordt gebracht bij het regioteam Fryslân.

Activiteiten en resultaten van het regioteam worden regelmatig gepubliceerd in nieuwsberichten op
onze site. Deze nieuwsberichten komen meestal ook terug in de besturen-en/of ledennieuwsbrief.
Leden kunnen zich via onze site aanmelden voor de nieuwsberichten, hierbij kunnen diverse
categorieën worden aangegeven waarvan men de nieuwsberichten wil ontvangen. Leden kunnen zich
eveneens via de site aanmelden voor de ledennieuwsbrief. De besturennieuwsbrief wordt aan de
bestuursleden van de verenigingen gestuurd, mits wij beschikken over de e-mailadressen.

Om ook in 2013 op de hoogte te blijven van de regionale ontwikkelingen kunt u ook regelmatig een
kijkje nemen op www.watersportverbond.nl/fryslan

Januari 2013
Namens het Regioteam Fryslân
Louise Polet – de Vreeze
Districtsconsulent