Foto 2
Foto 2

ALV

Beste KWVL leden , 

Gisteren , de 15e december , heb ik namens u de ALV van het verbond bijgewoond ,samen met ons lid Barend jan Luijtze .De agenda was al veelbelovend , er is weer een meningsverschil . Eén en een kwart jaar geleden iseen werkgroep door het KNWV bestuur in het leven geroepen ( een verbond met meerwaarde ) omte adviseren inzake de problemen van het verbond , met name het terug lopende ledental .Na enige tijd ontstond er frictie over ( de uitleg van ) de probleemformulering , en toen het rapportuit kwam , ontstond er weer frictie over de opdracht en dus de aanbevelingen en conclusies in het rapport .De werkgroep heeft hard gewerkt , rapport van 28 kantjes , maar nu … De vergadering begon met enige normale punten , en daarna konden de verschillende platforms ( zoals dienu heten ) : kanoën , golf surfen , topsport , zeilen , motorboot varen enz. zixh presenteren . Daarna nog een leuke lezing van Simeon Tienpont ,de schipper van de AKZO Nobel boot tijdens de Volvo Ocean race , pauze om 1530 , hervatting om 1545 , en de planningvan het verbond was geweest , 16.00 uur , klaar . Barend Jan en ik zijn tot 16.45 uur gebleven ,maar toen moesten we weg . Al die tijd stevig gehakketak over het rapport , de controleraad , het ging maar heen en weer .ik kan U dus niet vertellen hoe het verder ging , mijn gok is , dat er geschorst is , en de discussie , al of niet in eenaparte , bijzondere vergadering , zal worden voort gezet , eerst nadat er enige gesprekken , bilateraal en in kleinegezelschappen , zullen hebben plaats gevonden om de lucht te klaren.De contributie vaststelling moest daarna nog plaats vinden ( voorstel : € 20,50 voor volwassenenen € 10,25 voor kinderen ) , maar ook daarover kan ik U dus niets vertellen . 

met zeilersgroet , J. Michiel Alma

Geachte Leden , 

Het bestuur van de KWV Langweer heeft deze week besloten dat devoorjaars ALV zal plaats vinden op :  

dinsdag 9 april 2019 , 20.00 uur , Hoekstien , Langweer 

Naast de gebruikelijke punten ( begroting , investeringen , groot en klein onderhoud ,zeilen en haven 0 kan ik U mede delen dat het bestuur een nieuw bestuurslid aan zalkunnen voorstellen , en wel Petra Bakker uit Langweer , als opvolgster van hetdan aftredende bestuurslid Johan Hansen .Johan heeft al een jaar geleden aangegeven te willen stoppen als bestuurslid , enzowel hij als wij zijn blij dat Petra hem wil opvolgen . Wij hopen velen Uwer op 9 april te mogen begroeten , hartelijke , winterse groet ,

J.Michiel Alma 

voorzitter KWV Langweer 

Kort verslag ingelaste ALV van de KWVL, d.d. 12 mei 2017.
 
Het enige agendapunt betrof het plaatsen van zonnepanelen, waarvoor een bedrag nodig is, groter dan € 25.000-, en daarvoor dient de ALV toestemming te verlenen.
Dit bedraag kan opgebracht worden uit eigen middelen. Ongeveer 20 leden hadden de moeite genomen naar de loods op de jachthaven te komen, waaronder erelid Tineke vd Leij, speciaal welkom geheten.
Ereleden Reinhard Mulder en Jos Spijkerman hadden bericht van verhindering gestuurd, de Heer Mulder wel met de mededeling dat hij instemde met het voorstel.
Bij het bestuur moesten Jan Spijkerman en Pieter Buddingh’ verstek laten gaan. Eerst gaf penningmeester Sipke Brinksma een uitvoerig en degelijke toelichting op het voorstel, waarna havencommissaris Johan hengst nog enige technische details kon aanvullen.
Uit de vergadering kwamen enkele vragen, welke bevredigend konden worden beantwoord.
Daarna ging de gehele vergadering accoord met het bestuursvoorstel, zelfs met een appausje!
De voorzitter noemde vooral Sipke en Johan, die veel werk in dit voorstel hebben gestoken.
Marcel werd weer bedankt voor de goede verzorging, waar wij, na sluiting van de vergadering , gezellig en ten volle van konden genieten.

J. Michiel Alma,
vz. KWV Langweer

Niet veel leden mochten wij verwelkomen bij de voorjaars ALV van de KWV Langweer.
Met het bestuur kwamen we op 25 personen.
Een speciaal welkom, als altijd, voor onze ereleden Tineke vd Leij en Reinhard Mulder, erelid Jos Spijkerman had helaas moeten afzeggen.
Vrijwel het gehele bestuur kon lof in ontvangst nemen.
Allereerst notulen en jaarverslag, geen opmerkingen, dank aan secretaris Esther vd Bunt.
Daarna de financien, met verslag van de kascommissie. Net als vorig jaar een uitgebreid verslag van de KC, alom waardering voor dit werkstuk. Dank aan Almar Siebenga, Evert Puijk en, voor het eerst, Tinco Detmar, die het stokje van Evert over neemt, en al meteen bij deze controle betrokken was.
Evert, te zijner tijd zullen we je graag in jouw aanwezigheid bedanken voor je jarenlange inzet voor de kascommissie.
De gehele kascommissie, dus inclusief Tinco, werd bedankt voor de wederom uitgebreide toelichting.
Op aanbeveling van de kascommissie en met dank en waardering voor penningmeester Sipke Brinksma, krijgt het bestuur décharge over het gevoerde financiele beleid gedurende het afgelopen kalenderjaar.
Penningmeester Sipke gaf nog een toelichting op de begroting, waarbij meteen Tinco opviel, met een gewaardeerd meedenken met al onze plannen, maar ook derzelver kosten.
Daarna kon Jan Spijkerman een overzicht geven van de wedstrijden gedurende het afgelopen seizoen, en de vele wedstrijden, (8 a 10), die voor 2017 gepland staan.
Ook voor hem en zijn team, applaus.
Vincent Veeger kon een toelichting geven op het jeugdzeilen, ook voor hem en zijn team, applaus .
Daarna was het woord aan de havencommissie, Johan Hansen en Johan Hengst. Net deze avond waren cijfers beschikbaar over mogelijke kosten van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van onze loods Aangezien het om meer dan € 25.000 gaat, het maximum waarover het bestuur zelfstandig kan beslissen, is een tweede offerte nodig, welke is aangevraagd.
Verder gaf Johan Hengst toelichting op een aantal actuele zaken, de baggerproblematiek, de walkanten in onze haven en de werkzaamheden die wij het komen de jaar plannen.
Alom waardering voor het werk van de havencommissie, maar daar werd havenmeester Marcel natuurlijk stevig bij betrokken en met waardering genoemd.

Edoch: van wege de zonnepanelen, en de benodigde investering, zal een extra ledenvergadering nodig zijn. Zodra wij voldoende gegevens ter beschikking hebben, zullen wij een aankondiging sturen. Het spijt ons dat dit wellicht midden in de zomer zal moeten gebeuren!

met watersportgroet,
Michiel Alma, vz. KWV Langweer.

Er zit een omissie in de agenda voor de ALV van onze KWV Langweer, het bestuur heeft een aanvullend agendapunt:

6b: benoeming nieuw lid kascommissie.

Vele jaren hebben onze leden Puijk en Almar Siebenga de kascontrole gedaan.
Zij zelf geven al enige tijd aan dat dit geen gezonde situatie is.
Het bestuur is daarom blij , dat Tinco Detmar tot de KC wil toe treden. Hij gaat Almar Siebenga vervangen, Eef is bereid nog één jaar aan te blijven, het bestuur hoopt volgend jaar ook voor hem vervanging te hebben gevonden.

12 mei 2017
Hoekstien 20.00 uur

Geachte Leden,
Op boven genoemde datum komen we weer bij elkaar voor de voorjaars ledenvergadering van onze KWV Langweer. Wij hopen op een goede opkomst. Zoals gewoonlijk komen aan de orde de jaarrekening 2016, het jaarverslag en dit jaar wordt U voorgesteld in te stemmen met de benoeming van een nieuw lid kascommissie. Van harte welkom,

groet,
Michiel Alma,
voorzitter KWVL

Tot grote spijt van het bestuur is het door omstandigheden niet mogelijk geweest de stukken voor de ALV van 2 november een behoorlijke tijd van tevoren toe te sturen.
U krijgt ze nu morgen, vrijdag, dus in ieder geval voor het weekeinde, in de brievenbus.
Nogmaals onze excuses, we blijven streven naar verbetering in deze,

J. Michiel Alma
voorzitter KWV Langweer