Foto 2
Foto 2

Bericht

Kort verslag ingelaste ALV van de KWVL, d.d. 12 mei 2017.
 
Het enige agendapunt betrof het plaatsen van zonnepanelen, waarvoor een bedrag nodig is, groter dan € 25.000-, en daarvoor dient de ALV toestemming te verlenen.
Dit bedraag kan opgebracht worden uit eigen middelen. Ongeveer 20 leden hadden de moeite genomen naar de loods op de jachthaven te komen, waaronder erelid Tineke vd Leij, speciaal welkom geheten.
Ereleden Reinhard Mulder en Jos Spijkerman hadden bericht van verhindering gestuurd, de Heer Mulder wel met de mededeling dat hij instemde met het voorstel.
Bij het bestuur moesten Jan Spijkerman en Pieter Buddingh’ verstek laten gaan. Eerst gaf penningmeester Sipke Brinksma een uitvoerig en degelijke toelichting op het voorstel, waarna havencommissaris Johan hengst nog enige technische details kon aanvullen.
Uit de vergadering kwamen enkele vragen, welke bevredigend konden worden beantwoord.
Daarna ging de gehele vergadering accoord met het bestuursvoorstel, zelfs met een appausje!
De voorzitter noemde vooral Sipke en Johan, die veel werk in dit voorstel hebben gestoken.
Marcel werd weer bedankt voor de goede verzorging, waar wij, na sluiting van de vergadering , gezellig en ten volle van konden genieten.

J. Michiel Alma,
vz. KWV Langweer

Niet veel leden mochten wij verwelkomen bij de voorjaars ALV van de KWV Langweer.
Met het bestuur kwamen we op 25 personen.
Een speciaal welkom, als altijd, voor onze ereleden Tineke vd Leij en Reinhard Mulder, erelid Jos Spijkerman had helaas moeten afzeggen.
Vrijwel het gehele bestuur kon lof in ontvangst nemen.
Allereerst notulen en jaarverslag, geen opmerkingen, dank aan secretaris Esther vd Bunt.
Daarna de financien, met verslag van de kascommissie. Net als vorig jaar een uitgebreid verslag van de KC, alom waardering voor dit werkstuk. Dank aan Almar Siebenga, Evert Puijk en, voor het eerst, Tinco Detmar, die het stokje van Evert over neemt, en al meteen bij deze controle betrokken was.
Evert, te zijner tijd zullen we je graag in jouw aanwezigheid bedanken voor je jarenlange inzet voor de kascommissie.
De gehele kascommissie, dus inclusief Tinco, werd bedankt voor de wederom uitgebreide toelichting.
Op aanbeveling van de kascommissie en met dank en waardering voor penningmeester Sipke Brinksma, krijgt het bestuur décharge over het gevoerde financiele beleid gedurende het afgelopen kalenderjaar.
Penningmeester Sipke gaf nog een toelichting op de begroting, waarbij meteen Tinco opviel, met een gewaardeerd meedenken met al onze plannen, maar ook derzelver kosten.
Daarna kon Jan Spijkerman een overzicht geven van de wedstrijden gedurende het afgelopen seizoen, en de vele wedstrijden, (8 a 10), die voor 2017 gepland staan.
Ook voor hem en zijn team, applaus.
Vincent Veeger kon een toelichting geven op het jeugdzeilen, ook voor hem en zijn team, applaus .
Daarna was het woord aan de havencommissie, Johan Hansen en Johan Hengst. Net deze avond waren cijfers beschikbaar over mogelijke kosten van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van onze loods Aangezien het om meer dan € 25.000 gaat, het maximum waarover het bestuur zelfstandig kan beslissen, is een tweede offerte nodig, welke is aangevraagd.
Verder gaf Johan Hengst toelichting op een aantal actuele zaken, de baggerproblematiek, de walkanten in onze haven en de werkzaamheden die wij het komen de jaar plannen.
Alom waardering voor het werk van de havencommissie, maar daar werd havenmeester Marcel natuurlijk stevig bij betrokken en met waardering genoemd.

Edoch: van wege de zonnepanelen, en de benodigde investering, zal een extra ledenvergadering nodig zijn. Zodra wij voldoende gegevens ter beschikking hebben, zullen wij een aankondiging sturen. Het spijt ons dat dit wellicht midden in de zomer zal moeten gebeuren!

met watersportgroet,
Michiel Alma, vz. KWV Langweer.

Er zit een omissie in de agenda voor de ALV van onze KWV Langweer, het bestuur heeft een aanvullend agendapunt:

6b: benoeming nieuw lid kascommissie.

Vele jaren hebben onze leden Puijk en Almar Siebenga de kascontrole gedaan.
Zij zelf geven al enige tijd aan dat dit geen gezonde situatie is.
Het bestuur is daarom blij , dat Tinco Detmar tot de KC wil toe treden. Hij gaat Almar Siebenga vervangen, Eef is bereid nog één jaar aan te blijven, het bestuur hoopt volgend jaar ook voor hem vervanging te hebben gevonden.

12 mei 2017
Hoekstien 20.00 uur

Geachte Leden,
Op boven genoemde datum komen we weer bij elkaar voor de voorjaars ledenvergadering van onze KWV Langweer. Wij hopen op een goede opkomst. Zoals gewoonlijk komen aan de orde de jaarrekening 2016, het jaarverslag en dit jaar wordt U voorgesteld in te stemmen met de benoeming van een nieuw lid kascommissie. Van harte welkom,

groet,
Michiel Alma,
voorzitter KWVL

ALV-KWV Langweer op 2 noveember 2016

Ongeveer 40 leden waren aanwezig op deze woensdagavond, een experiment, om de ALV op een door de weekse dag te houden. Het bestuur blijft zich over de gewenste vorm beraden.
Voor het overige is vermeldenswaard dat onze aannemer van de hal het bestuur een clubdas aanbood, welke in grote dank door de voorzitter werd aanvaard. De das ziet er prima uit.
Daarna kon de penningmeester de begroting toelichten, hetgeen hem alleen maar applaus opleverde, terwijl de contributie niet verhoogd hoefde te worden. Begroting goed gekeurd.
Onze secretaris kreeg lof voor het vele werk door haar verzet, zij heeft, gezien de (mannen- ) das, recht op een maritieme shawl/sjaal.

Vrijwilligersavond 18 november 2016

Een geslaagde avond, met ongeveer 30 vrijwilligers. De 3 Zwaantjes, Dennis en zijn mannen/vrouwen, hadden gezorgd voor een prima rijstmaaltijd, de voorzitter hield een inleidend praatje en de leden hielden zich
onderling geniegelijk bezig. Een ontspannen avond.

KNWV – ALV, 19/11, Hoevelaken.

Het KNWV bevindt zich, bestuurlijk gesproken, in rustig vaarwater. Ongeveer 50 aanwezigen, die weer een filmpje kregen
over de vele activiteiten die het Verbond onderneemt, met name en vooral om de jeugd bij het zeilen te betrekken.
Daarnaast hoefde de contributie niet omhoog, dat op zich al gaf veel rust.
Een soepele vergadering.
Uw voorzitter heeft onze problemen met de ledenadministratie aangekaart, dat onderwerp gaat verder,

Tot grote spijt van het bestuur is het door omstandigheden niet mogelijk geweest de stukken voor de ALV van 2 november een behoorlijke tijd van tevoren toe te sturen.
U krijgt ze nu morgen, vrijdag, dus in ieder geval voor het weekeinde, in de brievenbus.
Nogmaals onze excuses, we blijven streven naar verbetering in deze,

J. Michiel Alma
voorzitter KWV Langweer

  • ALV: de Algemene Ledenvergadering Vergadering vindt plaats op Woensdag 2 november, 20.00 uur, Hoekstien, Langweer.
  • Vrijwilligers-avond: 18 november, 18.00 uur, 3 Zwaantjes, Langweer
  • Jan Spijkerman heeft de laatste, benodigde, papieren ontvangen om thans officieel als wedstrijdleider te mogen fungeren . Het Bestuur is daar zeer blij mee, en Jan is hartelijk gefeliciteerd.
  • Marissa IJben (12 ), de dochter van ons oud-bestuurslid en lid KWVL, Jan IJben, heeft in Crotone, Z-Italie, deel mogen nemen aan de Europese kampioenschappen Optimist. Een hele eer, ze werd uiteindelijk 38e. Bij de Sneekweek eindigde ze als eerste. Marissa is ooit met zeilen begonnen bij de KWVL.
  • Timo Engelsma  is bij het Langweerder Weekeinde als eerste geeindigd bij de Flits A, Ite Klimp werd eerste in de Flits B.