Foto 2
Foto 2

Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.
24 november 2012.

Namens de KWVL aanwezig: Vz. Michiel Alma en bestuurslid Johan Hansen, ook aanwezig natuurlijk ons lid Bert Kuiper, vice voorzitter Verbond.

Over het algemeen liep de vergadering soepeltjes. Men voelt het probleem: hoe komen we aan bestuursleden. Bestuurslid KNWV is eervol, maar kost ook tijd.
In de najaarsvergadering van het KNWV geldt altijd weer één hinderlijk discussiepunt, en dat is hier de contributie. Het bestuur stelde een verhoging voor van € 0,40 =. Daar wordt vervolgens zodanig moeilijk over gedaan, via, in de ogen van Hansen en ondergetekende, soms genante discussies, dat het bestuur van het Verbond na beraadslaging besloot het voorstel in te trekken. € 0,40 =, mind you!
Het probleem blijft: hoe maak ik duidelijk dat voor belangenbehartiging veel werk, waaronder ook betaald werk, nodig is!!
Veel leden (verenigingen, vele zeer verschillend) hebben hier geen zicht op.
Voor de rest geen problemen, of het moet zijn het gestaag terug lopende ledenaantal. Er wordt gezocht naar alternatieven, zoals individueel lidmaatschap e.d..

J. Michiel Alma, vz. KWVL