Foto 2
Foto 2

Niet veel leden mochten wij verwelkomen bij de voorjaars ALV van de KWV Langweer.
Met het bestuur kwamen we op 25 personen.
Een speciaal welkom, als altijd, voor onze ereleden Tineke vd Leij en Reinhard Mulder, erelid Jos Spijkerman had helaas moeten afzeggen.
Vrijwel het gehele bestuur kon lof in ontvangst nemen.
Allereerst notulen en jaarverslag, geen opmerkingen, dank aan secretaris Esther vd Bunt.
Daarna de financien, met verslag van de kascommissie. Net als vorig jaar een uitgebreid verslag van de KC, alom waardering voor dit werkstuk. Dank aan Almar Siebenga, Evert Puijk en, voor het eerst, Tinco Detmar, die het stokje van Evert over neemt, en al meteen bij deze controle betrokken was.
Evert, te zijner tijd zullen we je graag in jouw aanwezigheid bedanken voor je jarenlange inzet voor de kascommissie.
De gehele kascommissie, dus inclusief Tinco, werd bedankt voor de wederom uitgebreide toelichting.
Op aanbeveling van de kascommissie en met dank en waardering voor penningmeester Sipke Brinksma, krijgt het bestuur décharge over het gevoerde financiele beleid gedurende het afgelopen kalenderjaar.
Penningmeester Sipke gaf nog een toelichting op de begroting, waarbij meteen Tinco opviel, met een gewaardeerd meedenken met al onze plannen, maar ook derzelver kosten.
Daarna kon Jan Spijkerman een overzicht geven van de wedstrijden gedurende het afgelopen seizoen, en de vele wedstrijden, (8 a 10), die voor 2017 gepland staan.
Ook voor hem en zijn team, applaus.
Vincent Veeger kon een toelichting geven op het jeugdzeilen, ook voor hem en zijn team, applaus .
Daarna was het woord aan de havencommissie, Johan Hansen en Johan Hengst. Net deze avond waren cijfers beschikbaar over mogelijke kosten van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van onze loods Aangezien het om meer dan € 25.000 gaat, het maximum waarover het bestuur zelfstandig kan beslissen, is een tweede offerte nodig, welke is aangevraagd.
Verder gaf Johan Hengst toelichting op een aantal actuele zaken, de baggerproblematiek, de walkanten in onze haven en de werkzaamheden die wij het komen de jaar plannen.
Alom waardering voor het werk van de havencommissie, maar daar werd havenmeester Marcel natuurlijk stevig bij betrokken en met waardering genoemd.

Edoch: van wege de zonnepanelen, en de benodigde investering, zal een extra ledenvergadering nodig zijn. Zodra wij voldoende gegevens ter beschikking hebben, zullen wij een aankondiging sturen. Het spijt ons dat dit wellicht midden in de zomer zal moeten gebeuren!

met watersportgroet,
Michiel Alma, vz. KWV Langweer.